: 13 + 6 =
Primaria

Primaria (3)

Acte utile

Friday, 25 August 2017 19:39 Written by

Inregistrarea nasterii:
 
Termenul pentru declararea si inregistrarea nasterii copilului este de 15 zile de la data nasterii. Inregistrarea nasterii copilului se face pe baza declaratiei verbale a oricaruia dintre parinti, prezentandu-se urmatoarele documente:

    Certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
    Certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului, daca nasterea nu este declarata de mama;
    Certificatul de casatorie al parintilor copilului, daca sunt casatoriti.

Inregistrarea casatoriei:
 
Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul din viitorii soti. Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte:

    Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de stare civila al locului de domiciliu al unuia dintre ei;
    Actul de identitate;
    Certificatul de nastere în original si în copie;
    Certificatul medical privind starea sanatatii (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori);
    Acte, in original si copii, din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare sau decesul sotului/sotiei, daca este cazul.

Inregistrarea decesului:
 
Declaratia de deces se face verbal, de catre membrii familiei decedatului, in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei. In lipsa familiei, decesul este declarat de catre vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru sanitar din unitatea sanitara unde s-a produs decesul. O data cu declaratia de deces, declarantul va depune urmatoarele acte:

    Certificatul constatator al decesului, întocmit si semnat de medicul care a facut constatarea în care trebuie consemnata cauza decesului, fara prescurtari;
    Actul de identitate al celui decedat;
    Livretul militar sau adeverinta de recrutare în cazul persoanelor supuse obligatiilor militare
    Actul de identitate al persoanei care declara decesul.

Ajutor de inmormantare:
Conform Legii nr. 416/2001
 
Pentru a beneficia de ajutorul de înmormântare aveti nevoie de urmatoarele acte:

    Certificat deces (copie si original)
    Act de identitate al solicitantului
    Act de stare civila al solicitantului din care sa rezulte relatia de rudenie cu decedatul (mostenitor, tutore, curator)
    Dovezi privind suportarea înmormântarii


Ajutorul de înmormântare se acorda numai persoanelor care au beneficiat de ajutorul social
 
Acte necesare acordarii ajutorului social:
Conform Legii nr. 416/2001
 
    Acte de identitate ale tuturor membrilor familiei
    Certificat de nastere parinti si copii
    Certificat de casatorie
    Buletin de identitate sau carte de identitate
    Hotarâre definitiva de încuviintare a adoptiei sau a plasamentului (pentru copilul minor)
    Adeverinta de elev sau student
    Acte din care sa rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap
    Adeverinte eliberate de AJOFM Dâmbovita
    Adeverinta venit eliberat de primaria de domiciliu
    Adeverinte medicale (apt de munca)
    Cupon pensie; somaj; salariu sau orice alte venituri permanente
    Cupon alocatie de stat pentru copii (CEC)
    Cupon alocatie suplimentara pentru familii cu multi copii
    Cerere tip
    Dosar cu sina


Toate actele vor fi prezentate în copie "xerox" si original.

Dragomir Marin

Wednesday, 23 August 2017 14:15 Written by

secretarNume: Dragomir
Prenume: Marin
Data nasterii: 7.01.1954
Studii
Liceul Teoretic - Osica de Sus
Facultatea de Management, Inginerie Economica in Agricultura - Inginer diplomat
Universitatea "Titu Maiorescu" Bucuresti - Facultatea de Drept
Experienta profesionala:
1974-1990 - Sc generala I-VIII - profesor suplinitor
1990-prezent - Primaria Osica de Sus - Secretar

 

 

 

Atributiile secretarului

Extras din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 - a administratiei publice locale - republicata

Art. 117. - Secretarul unitatii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:
a) avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si intre acestia si prefect;
d) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului, respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;
e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteaza hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz.

Art. 48. - (1) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu va contrasemna hotararea in cazul in care considera ca aceasta este ilegala. In acest caz, va depune in scris si va expune consiliului local opinia sa motivata, care va fi consemnata in procesul-verbal al sedintei.
(2) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va comunica hotararile consiliului local primarului si prefectului de indata, dar nu mai tarziu de 10 zile lucratoare de la data adoptarii.
(3) Comunicarea, insotita de eventualele obiectii cu privire la legalitate, se face in scris de catre secretar si va fi inregistrata intr-un registru special destinat acestui scop.
Art. 65. - Atributiile de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara pot fi delegate si secretarului unitatii administrativ-teritoriale sau altor functionari publici din aparatul de specialitate cu competente in acest domeniu, potrivit legii.

Manicea Gheorghe

Wednesday, 23 August 2017 14:12 Written by

maniceaNume: Manicea
Prenume: Gheorghe
Locul si data nasterii: 26.01.1970
Stare civila: Casatorit
Studii: Liceul Industrial Nr. 1 Slatina
Experienta:
1990-1992 IAS Corabia - muncitor
1992-1996 FFT Vladuleni - muncitor
1996-1998 - Gardieni publici - Agent Paza
2007-2011 - SC Fratii Rosca - sofer
Abilitati:
Permis de conducere categoria B
Cunostinte PC

Fusce aliquam nec massa non consquat. Aenean dui neque, varius id viverra itae, semper sed liquam viverra.onec consquat pulvinar urna a pulvinar etiam

Adresa

Adresa :

Comuna Osica de Sus, Judetul Olt

telefon :

0249-418064

Fax:

+0249-417910

Utile